Home

Contact

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Interstate Planning. Gevestigd te Almelo. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08097374.

Inhoud

Artikel 1 Begripsbepalingen
Artikel 2 Offertefase
Artikel 3 Totstandkoming en wijziging van de opdracht
Artikel 4 Optreden van de opdrachtnemer als gemachtigde
Artikel 5 Samenwerking met derden
Artikel 6 Betalingen
Artikel 7 Tussentijdse opzegging of onderbreking van de opdracht door de opdrachtgever
Artikel 8 Tussentijdse beŽindiging van de opdracht door de opdrachtnemer
Artikel 9 Overlijden of ontbinding
Artikel 10 Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer
Artikel 11 Eigendom en gebruik van stukken, auteursrecht en octrooien
Artikel 12 Geschillen, toepasselijk recht

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:
Opdrachtgever
a: een rechtspersoon of een natuurlijk persoon
b: een aantal gezamenlijk optredende rechts- en/ of natuurlijke personen dat, aan de opdrachtnemer opdraagt werkzaamheden te verrichten.
Opdrachtnemer: Interstate Planning
Opdracht of overeenkomst : de overeenkomst waarbij de opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever verbindt de door deze opgedragen werkzaamheden - onder toepassing van het bepaalde in deze regeling - te verrichten.
Overmacht: oorlog, oproer, belemmerende maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, werkstakingen, brand, vervoer, stremming, sabotage, molest en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van opdrachtnemer kan worden gevergd.

Artikel 2 Offertefase

1. OriŽnterende gesprekken alsmede de formulering en bespreking van een offerte zijn vrijblijvend, tenzij in het oriŽntatiegesprek anders wordt bepaald. Dit geldt tevens voor de in de offerte vermelde prijzen en condities.
2. Tenzij anders is vermeld, zijn de in offerte genoemde prijzen exclusief omzetbelasting, kosten van transport en eventueel voor de uitvoering noodzakelijk te maken reis- en verblijfskosten.
3. Indien naar aanleiding van de eerste offerte om een nieuwe offerte, een grijpende gewijzigde offerte of een uitvoerige offerte wordt gevraagd, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor een uurloon van € 50,-, zegge 50 euro, in rekening te brengen, in geval dat er in het geheel gťťn gebruik wordt gemaakt van haar diensten.

Artikel 3 Totstandkoming en wijziging van de opdracht

1. De opdracht is tot stand gekomen, indien de opdrachtnemer het overeengekomene schriftelijk heeft bevestigd of een schriftelijk aanbod daartoe van de opdrachtnemer door de opdrachtgever schriftelijk is aanvaard.
2. Wijziging in de opdracht, daaronder begrepen uitbreiding of inkrimping van reeds opgedragen advieswerkzaamheden, komt tot stand, zodra de opdrachtnemer deze wijziging schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 4 Optreden van de opdrachtnemer als gemachtigde

1. De opdrachtnemer treedt slechts op als gemachtigde van de opdrachtgever indien en voor zover de opdrachtgever de opdrachtnemer daartoe schriftelijk heeft aangewezen, of anderzijds duidelijk is aangegeven dat de opdrachtnemer tot machtiging bevoegd is.
2. De opdrachtgever mag, indien en voor zover de opdrachtnemer als gemachtigde is aangewezen, niet buiten de opdrachtnemer om orders en aanwijzingen geven aan derden die de opdracht uitvoeren.

Artikel 5 Samenwerking met derden

1. Indien de opdracht met zich meebrengt, dat de opdrachtnemer voor de vervulling ervan zijn werkzaamheden moet afstemmen op die van andere door de opdrachtgever ingeschakelde opdrachtnemers, architecten of andere deskundigen, zal de opdrachtgever na overleg met alle betrokkenen vaststellen wie met de leiding en coŲrdinatie van de werkzaamheden wordt belast en wat ieders taak in dezen is.
2. Indien de opdrachtnemer een opdracht krijgt te vervullen die ook werkzaamheden op een ander dan zijn eigen vakgebied met zich medebrengt, kan het daarvoor andere deskundigen inschakelen, waarvan het tevoren de opdrachtgever op de hoogte brengt. Als uit het inschakelen van deze andere deskundigen kosten voor de opdrachtgever voortvloeien, dient vooraf toestemming van de opdrachtgever te worden verkregen.

Artikel 6 Betalingen

1. De opdrachtgever dient, voor zover niet anders overeengekomen, de verschuldigde bedragen uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na indiening van de desbetreffende declaraties te voldoen.
2. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om van de opdrachtgever een vooruitbetaling te verlangen van max. 50 procent van de overeengekomen som zoals deze staat vermeld in de definitieve overeenkomst. Het eventueel vooruitbetaalde bedrag zal in mindering worden gebracht op de eindfactuur.
3. Indien de opdrachtgever de ingevolge de overeenkomst verschuldigde betalingen niet tijdig verricht heeft, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten geschieden, maakt de opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage.
4. De buitengerechtelijke kosten, gemaakt in verband met te late betalingen van een declaratie zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 Tussentijdse opzegging of onderbreking van de opdracht door de opdrachtgever

1. De opdrachtgever kan de opdracht tussentijds opzeggen alsook gelasten de werkzaamheden te onderbreken.
2. Ingeval van opzegging van de opdracht als ook bij het gelasten de werkzaamheden te onderbreken als in lid 1 bedoeld, is de opdrachtgever verplicht de opdrachtnemer te vergoeden: de honorering naar de stand van de werkzaamheden, de gemaakte kosten en de kosten voortvloeiend uit de eventueel door de opdrachtnemer voor de vervulling van de opdracht reeds in redelijkheid aangegane verbintenissen met derden.
3. Ingeval de opdracht weer wordt hervat is de opdrachtgever verplicht eventuele extra kosten voortvloeiend uit de onderbreking te vergoeden. De opdrachtgever en de opdrachtnemer zullen overleggen of de bepalingen van de opdracht aan de nieuwe situatie moeten worden aangepast.

Artikel 8 Tussentijdse beŽindiging van de opdracht door de opdrachtnemer

1. De opdrachtnemer kan de opdracht ontbinden ingeval van overmacht en ingeval van wanprestatie van de opdrachtgever. Voorts kan de opdrachtnemer de opdracht tussentijds opzeggen wegens gewichtige redenen.
2. De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer te vergoeden: de honorering naar de stand van de werkzaamheden de gemaakte kosten de gemaakte toezichtkosten de kosten voortvloeiend uit de eventueel door de opdrachtnemer voor de vervulling van de opdracht reeds in redelijkheid aangegane verbintenissen met derden.

Artikel 9 Overlijden of ontbinding

1. Bij al dan niet duurzame geestelijke of lichamelijke invaliditeit of overlijden van een adviseur is een beroep op overmacht wettig van de opdrachtnemer. In dat geval heeft elke partij - mits na behoorlijk overleg - het recht de opdracht op te zeggen. Ingeval van een beŽindiging op deze grond is het in artikel 7 respectievelijk artikel 8 bepaalde van overeenkomstige toepassing.
2. Bij een besluit tot ontbinding van de opdrachtnemer heeft elke partij - mits na behoorlijk overleg - het recht de opdracht op te zeggen. Ingeval van een beŽindiging op deze grond is het in artikel 7 respectievelijk artikel 8 bepaalde van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10 Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer

1. De opdrachtnemer pleegt jegens de opdrachtgever eerst wanprestatie, indien het bij de uitvoering van de opdracht tekortschiet op een wijze, die een goed, met normale vakkennis uitgerust en zorgvuldig handelend opdrachtnemer had kunnen en moeten vermijden, nadat het door de opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen.
2. De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor:
a de kosten van de aanpassing van het plan, het ontwerp, de nota of het advies.
b de kosten van het herstel van gebreken en van de door die gebreken rechtstreeks veroorzaakte schade.
Voor vergoeding van andere schade dan onder a of b genoemd, is de opdrachtnemer slechts aansprakelijk, indien en voor zover de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove onzorgvuldigheid van de opdrachtnemer.
3. Tenzij in de opdracht uitdrukkelijk anders is bepaald, is de opdrachtnemer alleen aansprakelijk voor die schaden, die niet onder een gebruikelijke CAR-verzekering of vergelijkbare verzekeringen gedekt worden, een en ander met inachtneming van lid 1.
4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen in gegevens, die door of namens de opdrachtgever zijn aangeleverd en evenmin voor fouten of tekortkomingen, die ontstaan bij de verwerking, aanvulling of wijziging van, door de opdrachtnemer verstrekte, gegevens door of namens de opdrachtgever.
5. De bevoegdheid van de opdrachtgever zich op een tekortkoming van de opdrachtnemer te beroepen, vervalt indien de opdrachtgever niet binnen bekwame tijd nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij de opdrachtnemer terzake heeft geprotesteerd. Bedoelde bevoegdheid vervalt in elk geval indien zodanig protest niet uiterlijk binnen vijf jaar, te rekenen vanaf de beŽindiging van de opdracht op de hiervoor vermelde wijze is gedaan. leder vorderingsrecht terzake vervalt, indien niet uiterlijk binnen twee jaar na dit protest de rechtsvordering aanhangig is gemaakt.

Artikel 11 Eigendom en gebruik van stukken, auteursrecht en octrooien

1. De door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever afgegeven stukken worden het eigendom van de opdrachtgever en mogen door hem worden gebruikt, echter onder voorwaarde dat de opdrachtgever aan zijn financiŽle verplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan.
2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan werken van de opdrachtnemer geheel of in onderdelen daarvan in herhaling uit te voeren, zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtnemer.
3. Het auteursrecht inzake afgegeven stukken, genoemd in lid 1, alsmede dat inzake het ontwerp, de tekeningen en werken genoemd in lid 2, berusten bij de opdrachtnemer.
4. De opdrachtnemer zal geen specifiek opdrachtgebonden gegevens en bescheiden aan derden verstrekken zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever.

Artikel 12 Geschillen, toepasselijk recht

1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die terzake van deze overeenkomst tussen partijen rijzen, worden beslist door drie arbiters, die als goede mannen of vrouwen naar billijkheid rechtspreken in hoogste ressort.
3. De arbiters worden door partijen benoemd in onderling overleg of, bij gebreke van overeenstemming, door de rechter te Almelo, op verzoek van ťťn of meer harer.
4. De arbiters regelen zelf de wijze van behandeling van het geschil en bepalen in de uitspraak door welke partij of partijen de kosten van de arbitrage moeten worden gedragen.
5. De arbiters zijn steeds bevoegd hun uitspraak te doen in de vorm van een bindend advies. Zij zijn hiertoe verplicht op het eenparig verzoek van partijen.

adres Bornsestraat 187
7601 GG Almelo
tel 0546-657333
email
KvK 08097374